top of page

טיפות של צבע יורדות משמים

משקה כל טיפה צבעים שבעתיים

את מה שכעת ואת מה שבינתיים

ינום לעתה ויקיץ עוד שבועיים

 

כל טיפה ~ חברתה לא תגע בכתפיים

גדל ~ נאמר וצמח עוד טפחיים

בדרך ישר תעלה תמרותיים

ושלח שורשך עלי פלג המים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראו כמה צבע יורד משמים

על זרעי הצדקות ~ אל תוך וקרביים

ועת שמש חורפית תפזר ענניים

יפרצו הצבעים אל לב ועיניים

 

יתור אז ליבך, אל שדה בין~ערביים

ועינך תגלה בנסתר מעיניים

מקשה של זהב תצבע עפעפיים

וטיפות של צבע יעלו לשמים

טיפות של צבע יורדות משמים

שירים נוספים

שלג על הי-ם

חורף שקט

שמיטה של גנן

עומד לו עץ

bottom of page