top of page

שנת השמיטה

מראות שביעית

מתוך לא תעשה, מצוות עשה רבות-

צפונות בתוך הגן, יפות ועדינות.

להתבונן, קיבלנו זמן-

ללמוד, לנשום את תוך הגן.

כל שבע שנות להיות איתן

ולעלות בשביל מכאן-

אל מקום גבוה אך במעט,

אל לב שדה חיטים נשמט.

זוהי שמיטה של גנן.

זוהי שמיטה של אדם ושל גן.

זוהי שמיטת כל שדה ואילן.

זוהי שמיטת האני הישן.

זוהי שמיטת כל דבר על כנו.

זוהי שמיטת הסיפוק לזמנו.

זוהי שמיטת הרצון, לרצונו.

זהו קידוש הבורא את גנו.

 

 

              (מתוך השיר: שמיטה של גנן)    

וכי תאמרו מה נשתול

בשנה השביעית

שמיטה של גנן

שיר

שמיטה של גנן

הכנת הגינה והטיפול בה בשמיטה

איך אפשר לשמור שמיטה? איילת השחר

הגינה שלך יפה להלכה

 

bottom of page