top of page

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן-עדן. אמר לו- ראה מעשי, כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי- בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי" קהלת רבה פ"ז

מאה עצים

bottom of page