top of page

ברכת האילנות

הנה ירדו להם גשמי החורף, ירדו וחלחלו באדמה. עבר לו גם ט"ו בשבט- עת מתחילים העצים לשתות את מי הגשמים ולהעלות שרף. והנה הגיע ראש חודש ניסן, עת לבלוב ושמחה. עת להכיר טובה על שניתן לנו במתנה- עת לומר את ברכת האילנות.

את נוסח הברכה, לומדים אנו מן הגמרא במסכת ברכות (מג, ב) המביאה את דברי רב יהודה: "מי שיצא בימי ניסן וראה אילנות מלבלבים, מברך- ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהן בני-אדם."

ברוך אתה ה', א-לוקינו מלך העולם שלא חיסַר בעולמו כלום

וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להַנוֹת בהם בני-אדם.

מוטב להקדים ולברך בראש-חודש ניסן, אולם אף בשאר ימי החודש אפשר. יש לברך רק על עצי-פרי ולא על עצי-סרק. כמו-כן יש לוודא שהעצים בעת הפריחה ולא בעת שיצאו הפירות. לכתחילה יש לברך על ריבוי אילנות ולכל הפחות שניים ואפילו שניהם מסוג אחד. ומברכים ברכה זו רק פעם אחת בשנה.

בימים אלו של חודש ניסן, מצויה פריחה בעיקר על עצי הדר, מנגו, רימון ועצי-פרי ממשפחת הורדניים כגון נקטרינה, שזיף, משמש ועוד.

נוסח הברכה:

בראש השנה הקרוב מגיעה אלינו שנת השמיטה ויש להתכונן כראוי.

מהי שנת השמיטה? כיצד להכין את הגינה לקראתה? ומה עושים בשמיטה?

על כך תוכלו לקרוא בכתבה: שמיטה של עוזר-גנן.

bottom of page