Salvia

     מרוה

     מרוות ארץ~ישראל

מרוה כחולה Salvia indica
מרוה כחולה Salvia indica

מרוה כחולה Salvia indica
מרוה כחולה Salvia indica

מרוה כחולה Salvia indica
מרוה כחולה Salvia indica

1/2
מרוה מרושתת Salvia sclarea
מרוה מרושתת Salvia sclarea

מרוה מרושתת Salvia sclarea
מרוה מרושתת Salvia sclarea

מרוה מרושתת Salvia sclarea
מרוה מרושתת Salvia sclarea

מרוה מרושתת Salvia sclarea
מרוה מרושתת Salvia sclarea

1/3
מרוה קוצנית Salvia spinosa.
מרוה קוצנית Salvia spinosa.

מרוה קוצנית Salvia spinosa .
מרוה קוצנית Salvia spinosa .

מרוה קוצנית Salvia spinosa.
מרוה קוצנית Salvia spinosa.

1/2
מרוות אייג Salvia eigii
מרוות אייג Salvia eigii

מרוות אייג Salvia eigii .
מרוות אייג Salvia eigii .

מרוות אייג Salvia eigii
מרוות אייג Salvia eigii

1/2
מרות ירושלים Salvia hierosolymitana
מרות ירושלים Salvia hierosolymitana

מרות ירושלים Salvia hierosolymitana
מרות ירושלים Salvia hierosolymitana

מרות ירושלים (כרמל) Salvia hierosolymitana
מרות ירושלים (כרמל) Salvia hierosolymitana

מרות ירושלים Salvia hierosolymitana
מרות ירושלים Salvia hierosolymitana

1/3
מרוה דגולה Salvia viridis
מרוה דגולה Salvia viridis

מרוה דגולה Salvia viridis
מרוה דגולה Salvia viridis

מרוה דגולה Salvia viridis
מרוה דגולה Salvia viridis

מרוה דגולה Salvia viridis
מרוה דגולה Salvia viridis

1/3
מרוה מצויה Salvia verbenaca
מרוה מצויה Salvia verbenaca

מרוה מצויה Salvia verbenaca
מרוה מצויה Salvia verbenaca

מרוה מצויה Salvia verbenaca
מרוה מצויה Salvia verbenaca

1/2
מרוה צמירה Salvia lanigera .
מרוה צמירה Salvia lanigera .

מרוה צמירה Salvia lanigera .
מרוה צמירה Salvia lanigera .

מרוה צמירה Salvia lanigera .
מרוה צמירה Salvia lanigera .

מרוה צמירה Salvia lanigera .
מרוה צמירה Salvia lanigera .

1/4
מרוה ריחנית Salvia dominica
מרוה ריחנית Salvia dominica

מרוה ריחנית Salvia dominica
מרוה ריחנית Salvia dominica

מרוה ריחנית Salvia dominica
מרוה ריחנית Salvia dominica

1/2
מרות יהודה Salvia judaica
מרות יהודה Salvia judaica

מרות יהודה Salvia judaica
מרות יהודה Salvia judaica

מרות יהודה Salvia judaica
מרות יהודה Salvia judaica

מרות יהודה Salvia judaica
מרות יהודה Salvia judaica

1/3
מרוה ארץ-ישראלית Salvia palaestina
מרוה ארץ-ישראלית Salvia palaestina

מרוה ארץ-ישראלית Salvia palaestina
מרוה ארץ-ישראלית Salvia palaestina

מרוה ארץ-ישראלית Salvia palaestina
מרוה ארץ-ישראלית Salvia palaestina

1/2
מרוה מנוצה Salvia pinatta
מרוה מנוצה Salvia pinatta

מרוה מנוצה Salvia pinatta
מרוה מנוצה Salvia pinatta

מרוה מנוצה Salvia pinatta
מרוה מנוצה Salvia pinatta

1/2
מרוה משולשת Salvia fruticosa
מרוה משולשת Salvia fruticosa

מרוה משולשת Salvia fruticosa
מרוה משולשת Salvia fruticosa

מרוה משולשת Salvia fruticosa
מרוה משולשת Salvia fruticosa

מרוה משולשת Salvia fruticosa
מרוה משולשת Salvia fruticosa

1/4
מרוה רחבת-גביע Salvia multicaulis
מרוה רחבת-גביע Salvia multicaulis

מרוה רחבת-גביע Salvia multicaulis
מרוה רחבת-גביע Salvia multicaulis

מרוה רחבת-גביע Salvia multicaulis
מרוה רחבת-גביע Salvia multicaulis

1/2
מרוות החפים Salvia bracteata .
מרוות החפים Salvia bracteata .

מרוות החפים Salvia bracteata.
מרוות החפים Salvia bracteata.

מרוות החפים Salvia bracteata .
מרוות החפים Salvia bracteata .

1/2

     מרוות תרבות

מרוה אזמלנית Salvia lancelota
מרוה אזמלנית Salvia lancelota

מרוה אזמלנית Salvia lancelota
מרוה אזמלנית Salvia lancelota

1/1
מרוה אפריקאית צהובה Salvia africana-lutea
מרוה אפריקאית צהובה Salvia africana-lutea

מרוה אפריקאית צהובה Salvia africana-lutea
מרוה אפריקאית צהובה Salvia africana-lutea

מרוה אפריקאית צהובה Salvia africana-lutea
מרוה אפריקאית צהובה Salvia africana-lutea

מרוה אפריקאית צהובה Salvia africana-lutea
מרוה אפריקאית צהובה Salvia africana-lutea

1/4
מרוה אזונה Salvia aurita
מרוה אזונה Salvia aurita

מרוה אזונה Salvia aurita
מרוה אזונה Salvia aurita

1/1
מרוה אמיתית Salvia recognita
מרוה אמיתית Salvia recognita

מרוה אמיתית Salvia recognita
מרוה אמיתית Salvia recognita

מרוה אמיתית Salvia recognita
מרוה אמיתית Salvia recognita

1/2
מרוה אדומה 'סנואו נימפ' Salvia coccinea 'Snow Nymph'
מרוה אדומה 'סנואו נימפ' Salvia coccinea 'Snow Nymph'

מרוה אדומה 'קוראל נימפ' Salvia coccinea 'Coral Nymph'
מרוה אדומה 'קוראל נימפ' Salvia coccinea 'Coral Nymph'

מרוה אדומה Salvia coccinea
מרוה אדומה Salvia coccinea

מרוה אדומה 'סנואו נימפ' Salvia coccinea 'Snow Nymph'
מרוה אדומה 'סנואו נימפ' Salvia coccinea 'Snow Nymph'

1/4
מרוה 'אינדיגו ספיירס' Salvia `Indigo Spires`
מרוה 'אינדיגו ספיירס' Salvia `Indigo Spires`

מרוה 'אינדיגו ספיירס' Salvia `Indigo Spires`
מרוה 'אינדיגו ספיירס' Salvia `Indigo Spires`

מרוה 'אינדיגו ספיירס' Salvia `Indigo Spires`
מרוה 'אינדיגו ספיירס' Salvia `Indigo Spires`

מרוה 'אינדיגו ספיירס' Salvia `Indigo Spires`
מרוה 'אינדיגו ספיירס' Salvia `Indigo Spires`

1/4
מרוה גרג 'פורמנס רד' Salvia gregii 'Furman's Red'
מרוה גרג 'פורמנס רד' Salvia gregii 'Furman's Red'

מרוה גרג Salvia gregii
מרוה גרג Salvia gregii

מרוה גרג Salvia gregii
מרוה גרג Salvia gregii

מרוה גרג 'פורמנס רד' Salvia gregii 'Furman's Red'
מרוה גרג 'פורמנס רד' Salvia gregii 'Furman's Red'

1/3
מרוה כינורית 'פרפל וולקנו'  Salvia lyrata 'Purple Volcano'
מרוה כינורית 'פרפל וולקנו' Salvia lyrata 'Purple Volcano'

מרוה כינורית 'פרפל וולקנו'  Salvia lyrata 'Purple Volcano'
מרוה כינורית 'פרפל וולקנו' Salvia lyrata 'Purple Volcano'

מרוה כינורית 'פרפל וולקנו'  Salvia lyrata 'Purple Volcano'
מרוה כינורית 'פרפל וולקנו' Salvia lyrata 'Purple Volcano'

1/2
מרוה מפושקת 'בלו אנג'ל' Salvia patens 'Blue Angel'
מרוה מפושקת 'בלו אנג'ל' Salvia patens 'Blue Angel'

מרוה מפושקת 'בלו אנג'ל' Salvia patens 'Blue Angel'
מרוה מפושקת 'בלו אנג'ל' Salvia patens 'Blue Angel'

1/1
מרוה גוארנית זן נמוך Salvia Guaranitica
מרוה גוארנית זן נמוך Salvia Guaranitica

מרוה גוארנית זן גבוה Salvia Guaranitica
מרוה גוארנית זן גבוה Salvia Guaranitica

מרוה גוארנית זן נמוך Salvia Guaranitica
מרוה גוארנית זן נמוך Salvia Guaranitica

מרוה גוארנית זן נמוך Salvia Guaranitica
מרוה גוארנית זן נמוך Salvia Guaranitica

1/3
מרוה הדורה Salvia splendens
מרוה הדורה Salvia splendens

מרוה הדורה Salvia splendens
מרוה הדורה Salvia splendens

מרוה הדורה Salvia splendens
מרוה הדורה Salvia splendens

1/2
מרוה מכסיפה Salvia argentea
מרוה מכסיפה Salvia argentea

מרוה מכסיפה Salvia argentea
מרוה מכסיפה Salvia argentea

מרוה מכסיפה Salvia argentea
מרוה מכסיפה Salvia argentea

מרוה מכסיפה Salvia argentea
מרוה מכסיפה Salvia argentea

1/3
מרוה ביצתית Salvia uliginosa
מרוה ביצתית Salvia uliginosa

מרוה ביצתית Salvia uliginosa
מרוה ביצתית Salvia uliginosa

מרוה ביצתית Salvia uliginosa
מרוה ביצתית Salvia uliginosa

מרוה ביצתית Salvia uliginosa
מרוה ביצתית Salvia uliginosa

1/3
מרוה דולומיטית Salvia dolomitica
מרוה דולומיטית Salvia dolomitica

מרוה דולומיטית Salvia dolomitica
מרוה דולומיטית Salvia dolomitica

מרוה דולומיטית Salvia dolomitica
מרוה דולומיטית Salvia dolomitica

מרוה דולומיטית Salvia dolomitica
מרוה דולומיטית Salvia dolomitica

1/3
מרוה לבנת-עלים Salvia leucophylla
מרוה לבנת-עלים Salvia leucophylla

מרוה לבנת-עלים Salvia leucophylla
מרוה לבנת-עלים Salvia leucophylla

מרוה לבנת-עלים Salvia leucophylla
מרוה לבנת-עלים Salvia leucophylla

1/2
מרוה  קטנת עלים 'הוט ליפס' Salvia microphylla 'Hot Lips'
מרוה קטנת עלים 'הוט ליפס' Salvia microphylla 'Hot Lips'

מרוה  קטנת עלים 'הוט ליפס' Salvia microphylla 'Hot Lips'
מרוה קטנת עלים 'הוט ליפס' Salvia microphylla 'Hot Lips'

מרוה  קטנת עלים 'הוט ליפס' Salvia microphylla 'Hot Lips'
מרוה קטנת עלים 'הוט ליפס' Salvia microphylla 'Hot Lips'

1/2

קרוב מאד

דפי פרחים

טיולי פרחים