Agave

אגבה ויקטוריה רגינה Agave victoria regina
אגבה ויקטוריה רגינה Agave victoria regina

אגבה ויקטוריה רגינה Agave victoria regina
אגבה ויקטוריה רגינה Agave victoria regina

1/1
אגבה רכה Agave attenuata
אגבה רכה Agave attenuata

אגבה רכה Agave attenuata
אגבה רכה Agave attenuata

אגבה רכה Agave attenuata
אגבה רכה Agave attenuata

אגבה רכה Agave attenuata
אגבה רכה Agave attenuata

1/10
אגבת שוט Agave schottii
אגבת שוט Agave schottii

אגבת שוט Agave schottii
אגבת שוט Agave schottii

אגבת שוט Agave schottii
אגבת שוט Agave schottii

אגבת שוט Agave schottii
אגבת שוט Agave schottii

1/3

     אגבה

אגבה וילמוריניאנה Agave vilmoriniana
אגבה וילמוריניאנה Agave vilmoriniana

אגבה וילמוריניאנה Agave vilmoriniana
אגבה וילמוריניאנה Agave vilmoriniana

אגבה וילמוריניאנה Agave vilmoriniana
אגבה וילמוריניאנה Agave vilmoriniana

אגבה וילמוריניאנה Agave vilmoriniana
אגבה וילמוריניאנה Agave vilmoriniana

1/5
אגבה אמריקאית Agave americana
אגבה אמריקאית Agave americana

אגבה אמריקאית 'מגוונת' Agave americana 'Marginata'
אגבה אמריקאית 'מגוונת' Agave americana 'Marginata'

אגבה אמריקאית 'מגוונת' Agave americana 'Marginata'
אגבה אמריקאית 'מגוונת' Agave americana 'Marginata'

אגבה אמריקאית Agave americana
אגבה אמריקאית Agave americana

1/4
אגבה צבעונית Agave colorata
אגבה צבעונית Agave colorata

אגבה צבעונית Agave colorata
אגבה צבעונית Agave colorata

אגבה צבעונית Agave colorata
אגבה צבעונית Agave colorata

1/2
אגבת קרני-השור Agave bovicornuta
אגבת קרני-השור Agave bovicornuta

אגבת קרני-השור Agave bovicornuta
אגבת קרני-השור Agave bovicornuta

אגבת קרני-השור Agave bovicornuta
אגבת קרני-השור Agave bovicornuta

אגבת קרני-השור Agave bovicornuta
אגבת קרני-השור Agave bovicornuta

1/7
אגבה מדברית Agave deserti
אגבה מדברית Agave deserti

אגבה מדברית Agave deserti
אגבה מדברית Agave deserti

אגבה מדברית Agave deserti
אגבה מדברית Agave deserti

1/2
אגבת פארי Agave parryi
אגבת פארי Agave parryi

אגבת פארי Agave parryi
אגבת פארי Agave parryi

1/1

קרוב מאד

דפי פרחים

טיולי פרחים